Tag «Goodbye Finnish»

Owen Pallett – Library Lyrics

I, I, I, I Will burn, burn, burn My every book I, I, I, I Will burn, burn, burn My every book To warm your cold, cold blood I, I, I, I Will burn, burn, burn My every book To warm your cold, cold blood I, I, I, I Goodbye Goodbye childcare Goodbye drunken doctor …