Tag «Hmnn Malo»

Bracket – Malo Lyrics

Bracket – Malo Lyrics [Intro] Yea, yea, 1 2 Hmm, hmn, hmnn, hmn [Verse 1] Tell me that you want some Tell me that you wanna groove I go dey follow you go do everything that you wanna do, yea I tell you make you don’t go You tell me say you wan go You …